Моля, изчакайте
Електронни съдебни дела Република България

Правила за достъп и образци на заявления

Общи указния

За да използвате функционалностите на Портала (например достъп до електронно копие на дело, електронно призоваване, изпращане на съобщения по конкретно дело и др.), е необходимо да имате личен потребителски профил. Право на такъв профил има всяко лице, независимо от това дали в момента има право или възможност да използва дадена функционалност. Искането за създаване на профил се заявява лично чрез подаване на заявление по образец в някое от свързаните в момента към Портала съдилища, създава се еднократно и важи за системата като цяло и всички предлагани от нея услуги.

След като вече имате създаден личен потребителски профил, чрез подаване на заявление по образец за достъп до конкретно дело и/или електронно призоваване в съда компетентен по съответното дело, имате възможност след като влезете в системата да видите електронното копие на Вашето дело или да получите електронна призовка или съобщение.

Правила за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие

Правила за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие.pdf 381 KB

Образци на заявления за създаване и промяна на личен потребителски профил

Заявление за регистрация и създаване на личен потребителски профил

Заявлението се използва при искане за първоначално създаване на личен потребителски профил.

Заявление за създаване на нов потребителски профил.pdf 268 KB Заявление за създаване на нов потребителски профил.doc 40 KB

Заявление за смяна на потребителско име на личен профил

Заявлението се използва при искане за промяна на потребителско име (адрес на електронна поща) на личен потребителски профил.

Заявление за смяна на потребителско име на профил.pdf 348 KB Заявление за смяна на потребителско име на профил.doc 41 KB

Образци на заявления за достъп до Електронни съдебни дела

Заявление за достъп до електронно дело и електронно призоваване

Заявлението се използва при искане за получаване на достъп до дело и/или при искане за електронно призоваване за конкретно дело.

Заявление за достъп до електронно дело и електронно призоваване.pdf 351 KB Заявление за достъп до електронно дело и електронно призоваване.doc 46 KB

Заявление за отказ от достъп до дело или електронно призоваване

Заявлението се използва при искане на прекратяване на личен достъп до дело и/или отказ от електронно призоваване.

Заявление за отказ от достъп до дело или електронно призоваване.pdf 350 KB Заявление за отказ от достъп до дело или електронно призоваване.doc 48 KB

Заявление за прекратяване на достъп на трето лице

Заявлението се използва при искане за прекратяване на достъпа до електронно дело на трето лице, различно от заявителя. Такова заявление може да се подаде например, когато страна е сменила своя процесуален представител и желае да ограничи достъпа до делото за стария си представител.

Заявление за прекратяване на достъп на трето лице.pdf 345 KB Заявление за прекратяване на достъп на трето лице.doc 46 KB