ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 1533

Варна, 13.02.2024 г.

Административният съд - Варна - XXIX състав, в закрито заседание на тринадесети февруари две хиляди и двадесет и четвърта година в състав:

Съдия: КРЕМЕНА ДАНАИЛОВА
   

като разгледа докладваното от съдията административно дело309/2024 г. на Административен съд - Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 166, ал.4, вр. ал.2 от АПК, приложим съгласно чл.42, ал.5 от ЗМСМА вр. чл. 459, ал. 4 от ИК.

Подадена е жалба от Ц. Д. Ц. [ЕГН] срещу Решение № 294/02.02.2024 г. на Общинска избирателна комисия – Варна и е отправено искане за спиране изпълнението на оспореното решение.

Относно искането за спиране изпълнението на административния акт е изложено, че жалбоподателят е преустановил търговската си дейност и до решаване на спора би останал без работа и доходи. Предварителното изпълнение на решението нарушава правото му на труд, ще урони престижа и доброто име, с което се ползва в обществото.

Ответникът – Общинска избирателна комисия – Варна намира искането за неоснователно и моли да бъде оставено без уважение. Представил е Справка № ***/11.02.2024 г. и Справка ***/11.02.2023 г. от Агенция по вписванията за вписвания, отбелязвания и заличавания за лицето Ц. Д. Ц., като посочва, че чрез тези справки се установява, че жалбоподателя и семейството му разполагат с множество недвижими имоти, от които е възможна реализацията на доход. Производството се развива в бързи срокове, а също така при евентуална отмяна на оспореното решение би имал възможност за обезщетение по реда на ЗОДОВ.

След преценка на материалите по делото, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

С Решение №294/02.02.2024 г. на ОИК – Варна, на основание чл.87, ал.1, т.1 вр. чл. 463 от ИК и чл.42, ал.3, вр. чл.42, ал.1, т.5 ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на Ц. Д. Ц. като районен кмет на район „Одесос“, община Варна и е анулирано издаденото му удостоверение за избран за районен кмет на район „Одесос“, община Варна в изборите за общински съветници и кметове, проведени на 29.10.2023 г. в община Варна.

Представените с жалбата доказателства, са относно основателността на жалбата, а не относно основателността на искането за спиране изпълнението на оспореното решение, поради което съдът не следва да ги обсъжда в настоящото определение.

Справка № ***/11.02.2024 г. и Справка ***/11.02.2023 г. от Агенция по вписванията за вписвания, отбелязвания и заличавания за периода 01.01.1991 г. – 11.02.2024 г. за лицето Ц. Д. Ц., съдържат 88 страници. Съдът не следва да обсъжда справките в настоящото определение, тъй като те представляват предоставяне на база данни от търговския регистър за служебни цели, в случая за служебните цели на ОИК – Варна, но не и на съда. Документите не са с подпис и печат на ответника, както и на Агенция по вписванията.

С оглед установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Искането за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение е допустимо, поради това че жалбоподателя е оспорил решението, чиито изпълнение иска да бъде спряно.

Разгледано по същество искането е неоснователно.

Съгласно чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно при неизпълнение на задължението по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА. На основание чл.42, ал.3 от ЗМСМА, когато установи, че обстоятелствата за прекратяване на пълномощията са налице, ОИК прекратява пълномощията на кмета. Решението по чл.42, ал.3 от ЗМСМА подлежи на обжалване по реда на чл.459 от ИК. С чл.459, ал.4 от ИК е предвидено, че жалбата не спира изпълнението на решението, освен ако съдът постанови друго. Съгласно чл. 166, ал. 4 от АПК, допуснатото предварително изпълнение на административен акт по силата на отделен закон, когато не се предвижда изрична забрана за съдебен контрол, може по искане на оспорващия да бъде спряно от съда при условията на ал. 2. На основание чл. 166, ал. 2 от АПК, намираща приложение за конкретния случай, съдът може да спре изпълнението на оспорен административен акт до влизането му в сила, ако то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда.

С оспореното решение на ОИК са прекратени пълномощията на жалбоподателя като районен кмет на район „Одесос“ в община Варна, но с изключение на посочената длъжност за същия е налице неограничено право да полага труд, съответно да придобива доходи. В този смисъл не е нарушено правото му на труд установено с чл.16 и чл. 48, ал.3 от Конституция на Република България.

Съдът е дал възможност на жалбоподателя да представи доказателства, чрез които да се установят доходите и имущественото му състояние, както и да посочи всички обстоятелства и доказателства, чрез които се установява, че оспореното решение ще му нанесе значителна или трудно поправима вреда. В предоставения срок не са ангажирани доказателства във връзка с указанията.

Следва, че към настоящия момент не са налице доказателства, чрез които се установява, че за жалбоподателя ще настъпи значителна или трудно поправима вреда. Целта на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение е да се охрани максимално обществения интерес, като се вземат всички мерки да не се допусне лице да изпълнява длъжността кмет на район, след като за това лице има данни и/или доказателства, че извършва търговска дейност. Производството по оспорване решението на ОИК се извършва в изключителни кратки срокове – чл.459, ал.7 и ал.9 от ИК и това също е гаранция, че при основателност на жалбата, прекратяването на пълномощията като кмет на район „Одесос“, Община Варна ще бъде за кратък срок.

Относно охраняване репутацията и доброто име на жалбоподателя, това ще се осъществи с окончателен съдебен акт по спора. Спиране на предварително изпълнение не би могло да изпълни тази функция, поради това, че обществото е достатъчно компетентно и за него е ясно, че с това акцесорно производство не се решава спора по същество.

Предвид изложеното искането за спиране изпълнението на оспореното решение следва да бъде оставено без уважение.

Воден от горното и на основание чл. 166, ал.3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането от Ц. Д. Ц. [ЕГН] за спиране предварителното изпълнение на Решение № 294/02.02.2024 г. на Общинска избирателна комисия – Варна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7–дневен срок от съобщаването му.

 

Съдия: