Р Е Ш Е Н И Е   № 35

 

Гр. Разград, 14 март 2022 година

 

В     И М Е Т О     Н А     Н А Р О Д А

 

РАЗГРАДСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в публично заседание на първи март две хиляди двадесет и втора година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ИВА КОВАЛАКОВА-СТОЕВА

 

при секретаря Ралица Вълчева  и в присъствието на прокурора …..  разгледа докладваното от съдията дело № 270 по описа за 2021г.  и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 и следващите от АПК във вр. чл. 40 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Образувано е по жалба на Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“, гр.Разград  против Решение № 94-5201/ 08.11.2021г. на Главния секретар на Министерството на образованието и науката (МОН), с което е отказал  да предостави достъп до поискана от него информация по т. 5 от Заявление с вх. №0602-873/27.10.2021г., препратено по компетентност от директора на Професионална гимназия по икономика „Робер Шуман“, гр.Разград. В останалата част решението не е обжалвано и е влязло в сила.

В жалбата и по същество се излагат доводи, че решението е незаконосъобразно, като издадено в противоречие с материалния закон и преследваната от него цел. Твърди се, че исканата информация е обществена по своя характер и е налице надделяващ обществен интерес, поради което не са налице пречки да се предостави от задължения субект. С оглед на това моли съда да отмени постановения отказ, ведно с произтичащите от това законни последици.

          Ответникът по жалбата е депозирал писмено становище, в което сочи, че тя е неоснователна и недоказана и моли съда да я отхвърли. Твърди, че исканата информация не е налична в МОН, а е предоставена на Професионална гимназия по икономика „Робер Шуман“, гр.Разград. 

          Разградският административен съд, след като прецени събраните доказателства, които съобрази с доводите и становището на страните, приема за установено следното:

          Жалбата е допустима, като подадена от надлежна страна в законоустановения срок срещу акт, който подлежи на самостоятелен съдебен контрол. Разгледана по същество тя е основателна по следните фактически и правни съображения:

Административното производство е започнало със Заявление вх. № 202/ 21.10.2021г., подадено от Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“, гр. Разград до Директора на  Професионална гимназия по икономика „Робер Шуман“, гр.Разград. С него е поискано да му се предостави достъп до информация, свързана с ремонтни работи в сградата, терена и прилежащата среда по проект „Модернизация на образователната инфраструктура в ПГИ „Роберт Шуман“ град Разград“ както следва :

1. Договор с избрания изпълнител, вкл. всички приложения;

2. Договор със строителен надзор на обекта/строежа;

3. Изплатена сума до момента по т.1;

4. Изплатена сума до момента по т.2;

5. Документ/и за платена сума по т.З;

6. Документ/и за платена сума по т.4;

С Писмо изх. № 045/27.10.2021 г. сезираният орган е изпратил заявлението на МОН по компетентност.  След като се е запознал с преписката Главният секретар на МОН с Решение № 94-5201/ 08.11.2021 г.  е предоставил информация относно договорите, сключени с избрания изпълнител на обществена поръчка с предмет „Инженеринг- проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на 101 професионални гимназии …“ и със строителния надзор на обекта, като е посочен интернет адрес (линк), където те са публикувани. Посочено, е  че изплатената  сума по договора с избрания изпълнител е в размер на 317 853, 27 лв., а по договора със строителния надзор няма извършени плащания за тази гимназия.

Със същото решение е отказано да се предостави информация за документите за платени суми по договора с избрания изпълнител ( т.5 от заявлението). В мотивите е посочено, че тези документи не представляват обществена информация по смисъла на чл. 2 от ЗДОИ.

Плащанията по договора за инженеринг са за услугата по изработване на инвестиционен проект и за изпълнените и приетите строително-монтажни работи в училището. Документите, срещу които са извършени плащанията, са предаденият на директора на училището инвестиционен проект и актовете за приемане на строителството.

Наред с това са изложени и съображения, че одобрените проекти за ремонт на училищни сгради са документи, които не трябва да са достояние на широката общественост, тъй като заради сигурността на учениците училищата са обекти с ограничен достъп. Рисковано е информацията за входовете, изходите, инсталациите, достъпността и противопожарните системи, каквато се съдържа в одобрените проекти и в актовете за приемане на строителството, да се предоставя на частноправни субекти, които биха могли да я използват за постигане на свои цели, които може да не съвпадат с интересите на обществото, или да я разпространят безконтролно, създавайки вероятност тя да попадне в ръцете на терористични организации.

В тази част решението е предмет на съдебен контрол в настоящето производство.

Съдът намира, че оспореното решение е валиден административен акт, като издаден в писмена форма от надлежно оправомощен орган, в кръга на делегираните му правомощия със Заповед № РД09-424/15.03.2018г. Това решение обаче е издадено при допуснато нарушение на процесуалните правила и норми и в противоречие с материалния закон. 

Правото да се търси и получава информация е сред основните права на гражданите, регламентирано в чл. 41 от Конституцията на Република България, и обхваща задължението на органите да осигуряват достъп до общественозначима информация, доколкото тя не е държавна или друга защитена от закона тайна или не засяга чужди права. Обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, са уредени в ЗДОИ. Както в Конституцията, така и в посочения закон правото на информация е въздигнато като принцип, а ограничението му е изключение от този принцип, като то е възможно и допустимо, само при  изрична законова регламентация и въз основа на изчерпателно изброени хипотези и основания.

Съгласно дефиницията на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ обществена е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Тя бива официална обществена информация, когато се  съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление, издадени при осъществяване на техните правомощия (чл. 10 от ЗДОИ) и служебна обществена информация, когато е събрана, създадена или съхранявана във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации  (чл. 11 от ЗДОИ). В казуса поисканата информация е служебна обществена информация и според принципа, установен с чл. 13, ал. 1 от ЗДОИ достъпът до нея е свободен. При изключенията, предвидени в чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ той може да бъде ограничен за срок до две години (чл. 13, ал. 3 от ЗДОИ), но при никакви условия не може да бъде ограничаван в случаите, когато общественият интерес надделява ( чл. 13, ал. 4 от ЗДОИ).

В депозираното писмено становище административният орган твърди, че жалбоподателят едва при подаване на жалбата си е конкретизирал  своето искане, като е уточнил, че то касае платежни документи, от които да е видно как е платена сумата по договора за изпълнение на СМР до момента. Действително заявителят е формулирал общо търсената информация като  е  посочил, че тя се отнася за „документ/и за платената сума по т. 3“, без да конкретизира техния вид и характер.

В случаите, когато  не е ясно точно каква информация се иска или пък тя е формулирана много общо, органът е длъжен да уведоми заявителя за това и да му предостави възможност да уточни предмета на исканата обществена информация (чл. 29, ал. 1 от ЗДОИ). Ако заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация до 30 дни, заявлението се оставя без разглеждане ( чл. 29, ал. 2 от ЗДОИ). Тези изисквания на закона не са изпълнени от административния орган, а подаденото заявление е разгледано и решено по същество, като явно е прието за редовно от формална страна и достатъчно ясно и конкретно. Недопустимо е едва в хода на съдебното производство да се развиват доводи, че заявлението за достъп до обществена информация е нередовно или неясно.

Наред с това следва да се отбележи, че данните по делото сочат, че исканата информация засяга интересите на трето лице (изпълнител по договора за инженеринг) и в тези случаи ЗДОИ предвижда да се изиска неговото съгласие. Същевременно, в разпоредбите на чл. 17, ал. 2, предл. последно и чл. 31, ал. 5 от ЗДОИ е предвидено изключение от така въведеното правило, но само в случаите на надделяващ обществен интерес. От мотивите на оспореното решение е видно, че административният орган е приел, че не е налице надделяващ обществен интерес, поради което  е следвало да изиска съгласие от третото лице и едва след това да разгледа заявлението по същество. Неизпълнението на това задължение също съставлява процесуално нарушение.

На следващо място съдът намира, че решението е постановено и в противоречие с материалния закон. Исканата информация касае документи за изплатени суми (вероятно фактури и платежни нареждания) по договор, сключен между МОН, като възложител и изпълнителя на ремонтните дейности.

Фактурата представлява частен свидетелстващ документ, а според Закона за счетоводството (чл. 6, ал. 1 от ЗС) тя е първичен счетоводен документ,  удостоверяващ извършена стопанска операция и следва да съдържа данни за индивидуализиране на издателя и получателя и техните подписи; за времето на осъществяването й (дата); за предмета й, натуралното и стойностно му изражение, респ. и сумата на начисления ДДС. В съставените фактури се обективира изпълнението и цената на извършените услуги, възложени със сключения договор.

Съгласно разпоредбата на § 1, т. 5, б. „е“ от ЗДОИ не представляват "производствена или търговска тайна" факти, информация, решения и данни, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите, но е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й. До доказване на противното обществен интерес от разкриването е налице, когато тя е свързана със страните, подизпълнителите, предмета, цената, правата и задълженията, условията, сроковете, санкциите, определени в договори, по които едната страна е задължен субект.

Следователно в тези случаи наличието на надделяващ обществен интерес се предполага по силата на закона и заявителят няма задължение да го доказва. МОН е задължен субект по чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ и следва да осигурява достъп до информацията, свързана със сключените от министерството договори, освен ако в хода на административното производство са събрани достатъчно годни доказателства, с които по категоричен начин е оборена въведената законова презумпция. В казуса такива доказателства не са ангажирани.

С оглед на това съдът приема, че няма пречки на жалбоподателя да се предоставят исканите документи, съдържащи информация за изпълнителите, предмета и цената на фактурираните услуги и ремонтни дейности, както и за извършените плащания по тях. Събраните по делото доказателства установяват, че те не се съхраняват в Професионална гимназия по икономика „Робер Шуман“, гр.Разград, което обуславя извода, че същите са налични в МОН, който е страна и възложител по този договор.

Въз основа на така изложените фактически и правни съображения съдът намира оспорения отказ за незаконосъобразен, като постановен при допуснати процесуални нарушения и в противоречие с материалния закон. Той следва да се отмени, като на основание чл. 173, ал. 2 от АПК преписката се върне на административния орган за произнасяне по компетентност, съобразно дадените от съда указания.

С оглед изхода на делото и на основание чл. 143, ал. 1 от АПК в тежест на ответната страна следва да се присъдят направените деловодни разноски от жалбоподателя в размер на 710 лв., които са своевременно предявени и доказани по размер.

Мотивиран така Разградският административен съд

 

 

Р       Е       Ш     И       :

 

ОТМЕНЯ Решение № 94-5201/ 08.11.2021г. на Главния секретар на Министерството на образованието и науката в частта, с която е отказан достъп до поискана от Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ – Разград информация по т. 5 от Заявление вх. №0602-873/27.10.2021г.

ВРЪЩА преписката в тази част за ново произнасяне от административния орган в срока по чл. 28, ал. 1 от ЗДОИ  при спазване на указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона.

В останалата част решението не е обжалвано и е влязло в сила.

ОСЪЖДА Министерство на образованието и науката да заплати на Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ – Разград сумата от 710 лева (седемстотин и десет)- дължими деловодни разноски.

Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.

 

СЪДИЯ : /п/