О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

         №……………………     2023 година      гр.Варна

    

   ВАРНЕНСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХХVІІІ СЪСТАВ в закрито заседание на двадесет и седми февруари две хиляди двадесет и трета година, в състав:

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДАНИЕЛА СТАНЕВА

    

    

     като разгледа докладваното от съдията адм.дело № 2780 по описа за 2022год., за да се произнесе, взе предвид следното:

        

    

     Образувано е по жалба на Д.Ц.С. *** срещу отказ за предоставяне на обществена информация рег.№ ДОИ22000138_ВН004ВН/07.10.2022г. 

В съдебно заседание на 08.02.2023г. с протоколно определение  съдът е счел делото за изяснено от фактическа страна, дал е ход по същество и го е обявил за решаване. В срока за произнасяне, съдът констатира, че жалбата е недопустима, поради следното:

Със Заявление рег.№ ДОИ22000138ВН/31.08.2022г. до Кмета на Община-Варна, жалбоподателят е поискал на основание ЗДОИ да получи посочената в него информация относно финансиране на проекти от Фонд Култура-Варна. В заявлението жалбоподателят е вписал изрично желание да получи отговора, ведно с решението, на посочения от него  e-mail адрес. По подаденото заявление секретарят на Община-Варна постановил Решение
рег. ДОИ22000138ВН_003ВН/14.09.2022г., с което на основание чл.28, ал.2 от ЗДОИ предоставил достъп до наличната в Община-Варна обществена информация по Заявление рег.№ ДОИ22000138ВН/31.08.2022г. С решението е указано исканата информация да се предостави под формата на писмена справка, изготвена от служител на Дирекция „ Култура и духовно развитие“. Същата да се сканира и предостави по електронен път до заявителя на ел.поща в 30-дневен срок от получаване на решението. С писмо рег.№ ДОИ22000138ВН_004ВН/07.10.2022г. на жалбоподателя била предоставена исканата информация по Заявление
рег.№ ДОИ22000138ВН/31.08.2022г.

Именно така изготвеният отговор е предмет на оспорване, като съобразно изложените по-горе факти, настоящият съдебен състав преценява, че жалбата е недопустима.

От документите по административната преписка безспорно се установява, че по подаденото от жалбоподателя Заявление рег.№ ДОИ22000138ВН/31.08.2022г. е постановено Решение рег. ДОИ22000138ВН_003ВН/14.09.2022г., с което на основание чл.28, ал.2 от ЗДОИ секретарят на Община-Варна който е и компетентен да се произнесе съгласно Заповед № 4628/15.12.2016г. на Кмета на Община-Варна е предоставил достъп до търсената и налична в Община-Варна обществена информация.

Наличието на изричен акт по подаденото заявление, с който е удовлетворена претенцията за предоставяне на достъп, лишава заявителя от правен интерес от оспорването на този акт, в това число и в контекста на интерпретацията му като отказ. Обстоятелството, че обема на предоставената информация не удовлетворява заявителя и същият я намира за непълна не води до факти и обстоятелства от значение за решаване на спора, квалифициращи го като вид отказ.

По изложените съображения съдът приема, че жалбата е подадена при липсата на правен интерес и при липсата на годен предмет на оспорване, поради което са налице основанията по чл.159 т.4 от АПК за оставянето ѝ без разглеждане и прекратяване на производството по делото.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от открито съдебно заседание, проведено на 08.02.2023г. за даване ход по същество на адм. дело № 2780/2022г. по описа на Административен съд – Варна.

    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Ц.С. *** срещу отказ за предоставяне на обществена информация рег.№ ДОИ22000138_ВН004ВН/07.10.2022г. 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело 2780/2022г. по описа на Административен съд – Варна.

 

 Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщението до страните.

 

 

                            

                            Административен съдия: