П Р О Т О К О Л

 

град София

18.01.2020 година

 

СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, ХI НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На осемнадесети януари две хиляди и двадесета година в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б. В.

                                               

                                     

 

                       

ПРОКУРОР: А. К.

СЕКРЕТАР: А. К.

 

Сложи за разглеждане, докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на състава, НОХД № 186 по описа на СНС за 2020 година.

 

ПРОИЗВОДСТОВТО Е ПО РЕДА НА ГЛАВА 29 от НПК.

 

В хода на ДП № 92/2019 г. описа на СО при СП, пр.пр. № 1023/2019 г. на СП  между  обвиняемия Д.Д.Г., ЕГН: **********  и СП е сключено споразумение за прекратяване на досъдебно производство спрямо него, което споразумение е подложено на разглеждано в днешното съдебно заседание по настоящото НОХД.

На поименното повикване в  14:10  часа се явиха:

 

За Специализирана прокуратура се явява прокурор  А. К.

 

ОБВИНЯЕМИЯТ:

Д.Д.Г., се явява лично, и с адвокат Д. Т. – САК.

         

СЪДЪТ докладва, че делото е образувано въз основа на внесено от СП споразумение за прекратяване на наказателното производство.

 

СТАНОВИЩЕ НА СТРАНИТЕ ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

 

ПРОКУРОРЪТ:  Да се даде ход на делото.  

АДВОКАТ Т. : Да се даде ход на делото.  

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ  намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА  ХОД  НА  ДЕЛОТО  

 

СНЕМА самоличност на обвиняемия:

Д.Д.Г., роден на *** *** българин, български гражданин,  със средно образование, осъждан, разведен,  работи, с адрес:***, ЕГН: **********. 

 

СЪДЪТ разясни на подсъдимия правата в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.: Ясни са ми правата. Няма да правя отводи.

 

СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

АДВОКАТ Т.: Нямам нови искания. Няма да правя отводи.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам нови искания. Няма да правя отводи.

 

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО.

 

 

Съдът предложи на страните следните промени в представеното споразумение:

1.     Да бъде определен „общ“ режим за изтърпяване на определеното общо

най-тежко наказание в размер на 6 месеца „лишаване от свобода“ на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС

ПРОКУРОР: Съгласен съм с предложените промени.

АДВОКАТ Т.: Съгласна съм с предложените промени.

 

 

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.: Разбирам в какво престъпление съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен с тях. Доброволно подписах споразумението. Съгласен съм с предложените промени.

 

На основание чл. 382, ал.6 от НПК, СЪДЪТ вписа в съдебния протокол текста на споразумението, ведно с направените промени, одобрени от всички страни.

 

 

 

С П О Р А З У М Е Н И Е

 

За прекратяване на досъдебното производство по чл.381 от НПК

            На 17.01.2020г. в гр. София се сключи настоящото споразумение за прекратяване на досъдебно производство № 92/2019 год. по описа на СО при СП, пр.пр. № 1023/2019 год. на Специализирана прокуратура, между страните:

           1. А. Д. К. – прокурор при Специализирана прокуратура , наблюдаващ прокурор по досъдебно производство № 92/2019 год. по описа на СО при СП, пр.пр. № 1023/2019 год. на Специализирана прокуратура;

           2. адв. Д. Й. Т. – САК, служебен защитник на Д.Д.Г., С ЕГН ********** – обвиняем по досъдебно производство № 92/2019 год. по описа на СО при СП, пр.пр. № 1023/2019 год. на Специализирана прокуратура, с адрес ***, осъждан, със средно образование, разведен,работи.

І.  ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

           Настоящото споразумение има за цел прекратяване на досъдебно производство № 92/2019 год. по описа на СО при СП, пр.пр. № 1023/2019 год. на Специализирана прокуратура –по реда на чл.381 от НПК, само по отношение на обвиняемия Д.Д.Г., С ЕГН **********– обвиняем за извършено престъпление по чл. 321, ал.3, т.2, вр. с ал. 2  НК и престъпление по чл.211,вр.чл.209,ал.1,вр.чл.20,ал.2, вр.ал.1, вр.чл.18,ал.1 НК.

 

           II. СЪДЪРЖАНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

1.       Страните приемат за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемия Д.Д.Г., С ЕГН ********** е извършил следното:

          -  За това, че от 15.03.2019г. и към настоящия момент на територията на Република България и на територията на други държави участвал  в организирана престъпна група – структурирано трайно сдружение на повече от три лица  - Д.Д.Г., с ЕГН **********, Д. Й. – D. I.,  CNP -***, роден в Т. М., Р., румънски гражданин - участник, О. Т. С.O. T. S., роден  на ***г. в Р.  участник, както и други неустановени до момента лица, с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години , като групата е създадена с користна цел /получаване на доходи от престъпна дейност / и с цел да вършат престъпления по чл.211 НК, чл.213а НК и по чл.214  НК. 

 престъпление по чл.321, ал.3, т.2, връзка с ал.2 от НК.

На неустановена с точност дата в началото на месец април 2019г. в гр. София, Р. България в съизвършителство с Д.Й. – D. I.,  CNP -***, роден в Т. М., Р., румънски гражданин - извършител, О. Т. С.O. T. S., роден  на ***г. в Р. - извършител , с цел да набави имотна облага както за себе си, така и за другиго – Д.Й. – D. I.,  CNP -***, роден в Т. М., Р., румънски гражданин - извършител, О. Т. С.O. T. S., роден  на ***г. в Р. - извършител , направил опит да възбуди заблуждение у Д.П.Н. , Д.С.П. и А.Д.Д., като опитал да формира при проведени през м. април и май 2019г. разговори у Д.П.Н., Д.С.П. и А.Д.Д. неверни представи, че френските специални разузнавателни служби са изготвили специален доклад, касателно контрабандата на акцизни стоки без бандерол в Европа и Близкия Изток, с който доклад извършителите разполагат на магнитен и хартиен носител и в същия е записано,че  Д.С.П. и А.Д.Д. са причастни към тази контрабанда на акцизни стоки без бандерол в Европа и Близкия Изток, а така също и опитал да формира у същите лица неверни представи, че може да съдейства и посредничи пред френските специални разузнавателни служби, чрез негови познати, за да бъде прикрит и класифициран /засекретен/ горепосочения доклад и от него да бъдат премахнати имената и фактите, касателно Д.С.П. и А.Д.Д. и ще направи това срещу сумата от 12 000 000.00евро,възлизаща на 23 469 960.00лв., без тези обстоятелства да отговарят на обективната действителност, като поддържал така възбуденото заблуждение през м. април и май 2019г., с което направил опит да причини  на Д.С.П. и А.Д.Д. имотна вреда 12 000 000.00евро,възлизаща на 23 469 960.00лв., като опита за измама е в особено големи размери, представлява особено тежък случай и опита за измама е останал недовършен, поради независещи от дееца причини.

-престъпление по чл.211,вр.чл.209,ал.1,вр.чл.20,ал.2, вр.ал.1, вр.чл.18,ал.1 НК

  2.Горепосочените престъпления от субективна страна са извършени при пряк умисъл.

           3. За деянието по чл. чл.321, ал.3, т.2, връзка с ал.2 от НК и на основание  чл.55,ал.1,т.1 НК, като се взеха предвид съдействието от страна на обв. Д.Д.Г. за разкриване на обективната истина, страните се споразумяха на обвиняемия Д.Д.Г., С ЕГН ********** да бъде наложено наказание  от 6 /ШЕСТ/ месеца лишаване от свобода, които да изтърпи ефективно, като на основание чл.59,ал.1 ,т.1 НК се зачита времето от 18.05.2019г. до  15.10.2019г. , през което обв.Д.Д.Г. е бил задържан и с мярка за неотклонение „Задържане под стража“ и на основание чл.59,ал.1,т.2 НК се зачита времето от 16.10.2019г. до  18.01.2020г. , през което обв.Д.Д.Г. е бил с мярка за неотклонение „Домашен арест“.

          4. За деянието по  чл.211,вр.чл.209,ал.1,вр.чл.20,ал.2, вр.ал.1, вр.чл.18,ал.1 НК и на основание  чл.55,ал.1,т.1 НК, като се взеха предвид съдействието от страна на обв. Д.Д.Г., С ЕГН ********** за разкриване на обективната истина, страните се споразумяха на обвиняемия Д.Д.Г., С ЕГН ********** да бъде наложено наказание  от 6 /ШЕСТ/ месеца лишаване от свобода, които да изтърпи ефективно, като на основание чл.59,ал.1 ,т.1 НК се зачита времето от 18.05.2019г. до  15.10.2019г. , през което обв.Д.Д.Г. е бил задържан по реда на НПК и с мярка за неотклонение „Задържане под стража“ и на основание чл.59,ал.1,т.2 НК се зачита времето от 16.10.2019г. до  18.01.2020г. , през което обв.Д.Д.Г. е бил с мярка за неотклонение „Домашен арест“.

          5. Определя по отношение на обв. Д.Д.Г., С ЕГН **********, едно общо наказание в размер на 6 /ШЕСТ/ месеца лишаване от свобода, които да изтърпи ефективно, при първоначален „общ“ режим при условията на чл. 57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС,  като на основание чл.59,ал.1 ,т.1 НК се зачита времето от 18.05.2019г. до  15.10.2019г. , през което обв.Д.Д.Г. е бил задържан и с мярка за неотклонение „Задържане под стража“ и на основание чл.59,ал.1,т.2 НК се зачита времето от 16.10.2019г. до  18.01.2020г. , през което обв.Д.Д.Г. е бил с мярка за неотклонение „Домашен арест“.

          ІІІ. ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА И РАЗНОСКИ

          Към досъдебното производство са приобщавани веществени доказателства, които обаче са отделени по реда на чл.216,ал.1 НПК с нарочно постановление от дата 14.01.2020г. на Специализирана прокуратура в друго наказателно производство по пр.пр.№59/2020г. по описа на Специализирана прокуратура, което е продължило срещу О. Т. С.O. T. S., роден  на ***г. в Р. .

          Споразумението се прочете, като обвиняемия Д.Д.Г. декларира,че е запознат със съдържанието на споразумението и е съгласен с отразените в него клаузи, за което се подписва.

 

 

ПРОКУРОР:                        ЗАЩИТНИК:                      ОБВИНЯЕМ:

         /А. К./                                               /Д. Т./                                  /Д. Г./

 

СЪДЪТ, като взе предвид изявлението на обвиняемия намира, че представеното споразумение следва да бъде одобрено.

На първо място споразумението съдържа изискуемите по закон реквизити и престъплението, за което е повдигнато обвинение, позволява сключване на споразумение. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Определеното в споразумението наказание е в съответствие с целите по чл. 36 от НК. Споразумението не противоречи на закона и морала.

 

Предвид горното,

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото със съдържание, посочено по-горе.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по ДП № 92/2019 г. по описа на СО-СП, пр.пр. № 1023/2019 г. на СП,  спрямо Д.Д.Г., ЕГН: **********. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                            

СЪДЪТ, като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемият  е прекратено, намира, че взетата спрямо него мярка за неотклонение следва да бъде отменена, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „домашен арест“ на обвиняемия Д.Д.Г., ЕГН: **********.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

Съдебното заседание приключи в 14.40  часа.

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                        

                                                           СЕКРЕТАР: