П Р О Т О К О Л  №776

препис - извлечение

09.05.2019 г.                                                                            Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                              ХVІІ наказателен състав

На девети май                                             две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ИВАН МИНЧЕВ 

                                                 

СЕКРЕТАР: МАРИЯНА РУДЕВА

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НЧХД № 4241 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

         ТЪЖИТЕЛЯТ Д.Г.Д. не се явява, явяват се упълномощените й процесуални представители АДВ. М. и АДВ. П..

         ПОДСЪДИМИЯТ М.Г.В. се явява лично и с упълномощения си защитник АДВ. Н.С.. Представя се пълномощно.

         По делото в изпълнение на Определението на Съда от предходното съдебно заседание са постъпили изискани заверени копия на актове за встъпване в длъжност – на Д.Г.Д. за встъпването й на длъжност *** и на М.Г.В. за встъпването му на длъжност ***.

Съдът прикани страните за становище по даване ход на делото.

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

          АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

ПОДС. В.: Да се даде ход на делото.

Съдът прие, че са налице основанията за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът прикани страните за становище по по-нататъшния ход по делото.

АДВ. М.: Да се приемат като доказателство изисканите и представени актове за встъпване в длъжност на частната тъжителка и подсъдимия. Желая да продължим хода на съдебното следствие съобразно допуснатите от Съда и поискани от Вас доказателствени средства. Водим за разпит двамата свидетели. Те се намират пред съдебната зала. Имената на свидетелите са Д. И. и Б. Н. Те са отпред, водим ги.

АДВ. П.: Поддържам становището на колегата М.. Да се приемат изисканите доказателства. Също така да се пристъпи към разпит на водените от нас двама свидетели Д. А. И. и Б. Н. А.

АДВ. Н.: Нека да бъдат изслушани.

ПОДС. В.: Не възразявам.

Съдът прие доказателственото искане за основателно. До разпит като свидетели следва да се допуснат водените две лица Д. А. И. и Б. Н. А.. За това и Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит като свидетели Д. А. И. и Б. Н. А..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Съдът, съобразявайки събраните в хода на съдебното производство доказателства в този им обем, прие, че е налице основание да счете, че наказателното производство по настоящото НЧХД № 4241/2018 г. на РС Пловдив следва да бъде прекратено, поради което и Съдът няма да вземе отношение по направените в писмена форма доказателствени искания в нарочна молба от *** М.Г.В..

Настоящото наказателно производство е образувано по тъжба на Д.Г.Д. против М.Г.В. с твърдяни за извършени клевета и обида, с дадена правна квалификация на тези сочени две престъпления с разпореждане на определения съдията - докладчик съответно по чл.148 ал.2 вр. ал.1 т.2 предл.2 и т.3 предл.1 вр. чл.147 ал.1 предл.1 от НК и по чл.148 ал.1 т.1 и т.3 вр. чл.146 ал.1 предл.1 от НК - или клеветата да е квалифицирана по посочени цифрови квалификации като да е сторена чрез разпространение по друг начин спрямо длъжностно лице при или по повод изпълнение на службата или функциите му и съответно и за обидата отново с квалифициращите признаци да е нанесена публично и сторена спрямо длъжностно лице при или по повод изпълнение на службата или функциите му. В тъжбата, инициирала образуването на настоящото наказателно производство, се сочи двете твърдящи за извършени престъпления да са сторени от предаденото на съд лице М.Г.В. чрез изготвяне на Заявление, което да е входирано в регистратурата на Апелативен съд София към дата 06.10.2017 г. с поставен вх.№ 700 от същата дата, и което да е зелепено на табло в САС пак на същата дата, като клеветата, според изложените в заявлението, съответно в тъжбата обстоятелства, се състои в инкриминираните изрази „относно скандални действия на *** САС“, „считам Заповедта ви за абсолютно незаконна със силен корупционен мирис“, „това е проява на корупция от ваша страна“, „следователно, не желанието за работа е било водещо при преместването ви в VІ състав на Търговско отделение, а нещо друго. …Това друго е свързано именно с нездравия ви интерес към въпросното търговско дело ***“. Обидата според тъжителката се състои в съдържащите се изрази в същото заявление „Не знаех, че сте толкова работна” и „С неуважение”. Чрез отговор по тъжбата, представен от предаденото на съд лице В., са сторени няколко искания, едното от които е било и производството да бъде прекратено, заради това, че действията на предаденото на съд лице чрез изготвяне на това заявление, включващо и преценените за инкриминирани изрази от тъжителката, е сторено във връзка с изпълнение на служебните му задължения, служебни правомощия като ***, т. е. при осъществяване на *** от същия и съответно е налично основание за прекратяване на производството по смисъла на чл.132 от Конституцията на Република България, уреждаща т. нар. функционален имунитет на ***. В съдебно заседание по делото този въпрос бе обсъден от Съда, разглеждащ наказателното производство, и бе даден отговор, че към момента на поставянето му Съдът не би могъл да направи извод за наличието на такова прекратително наказателното производство основание при положение, че за него се навеждат и доказателства по делото се съдържат само в изготвената тъжба, по повод на която е образувано делото и приложеното към нея копие и то неясно относно и входирането му и като дата и като номер в Апелативен съд София. Затова именно и по инициатива на Съда бяха изискани и се представиха по делото в случая заверено копие на приетото за носител на инкриминираните изрази заявление, от което е видно, че съвпада като съдържание с представените към материалите по тъжбата. Постъпиха и актовете за встъпване в длъжност на лицата Д.Д. като тъжител по настоящото дело и М.В. като подсъдим по същото дело. От тези актове за встъпване в длъжност е несъмнено за всички и страни по делото, и за Съда, че и тъжителят Д. и подсъдимият В., а в случая същественото с оглед изложението на Съда е, че именно М.Г.В. в качеството на подсъдим по делото към датата, в която се инкриминира с тъжбата 06.10.2017 г., е имал качеството на ***, в случая ***в Апелативен съд София.

Съгласно чл.132 от Конституцията на Република България при осъществяване на съдебната власт *** не носят наказателна и гражданска отговорност за техните служебни действия и за постановените от тях актове, освен ако извършеното е умишлено престъпление от общ характер. В случая, както се посочи и по-горе, производството по настоящото НЧХД е образувано въз основа на тъжба, в която са изложени обстоятелства, дали основа за правна оценка на съдията - докладчик да насрочи дело за престъпления, които не са от общ характер, цитираните по горе с правна квалификация за клевета по чл.148 ал.2 вр. ал.1 т.2 предл.2 и т.3 предл.1 вр. чл.147 ал.1 предл.1 от НК и по чл.148 ал.1 т.1 и т.3 вр. чл.146 ал.1 предл.1 от НК. В материалите по делото, според този съдебен състав, се съдържат достатъчно и несъмнени доказателства, че действията на подсъдимия по делото М.Г.В. с изготвено, входирано от регистратура на Апелативен съд София и поставяйки на табло в същия съд към дата 06.10.2017 г. заявление, в което заявление се съдържат изрази, сочещи на престъпление клевета, като „Считам заповедта ви за абсолютно незаконна със силен корупционен мирис“ и „Това е проява на корупция от ваша страна“ и допълнено със „Следователно не желанието за работа е било водещо при преместването ви в VІ състав на Търговско отделение, а нещо друго. …Това друго е свързано с именно с нездравия ви интерес към въпросното търговско дело № 2632/2017 г….“, съставляват поведение от страна на съдия, което да осъществява състав на престъпление клевета, сторено чрез изпълнителното деяние разгласяване на неистинско позорно обстоятелство, доколкото такива твърдения за корупция и корупционен мирис се приемат от Съда за такива, а пък и съставът на престъплението клевета, може да бъде осъществено и когато такива позорящи обстоятелства се изнасят и като слух, и като съмнение. Но наред с това и според съдебния състав е, че тези изрази, осъществяващи състав на такова престъпление от частен характер, са сторени при осъществяване на дейността на лицето В. в качеството му на *** Апелативен съд София, и по повод на негови служебни действия. Същественото тук е за настоящия съдебен състав да приеме, че тези действия от страна на *** В. в така изготвеното и разпространено като съдържание Заявление, съставлява такива служебни действия, е, че видно от съдържанието на същото, то е адресирано до ***, който в случая е тъжителят Д., но наред с това е адресирано до всички ***. Освен това, в същото заявление се правят и искания, цитирани от Заявлението като незабавна отмяна на незаконна Заповед № А-1198 от 04.10.2017 г. и за незабавно свикване на Общо събрание в САС, което да разпредели ***по отделения и по състави, което изисква ЗСВ, и се добавя и „да обсъди това незаконно поведение на *** Д.“. Тези действия по подаване на такова Заявление са послужили като иницииране на действия както от ***, така и касаещи действията и на *** чрез Общо събрание, което съответно има и своите правомощия съобразно чл.104 вр. чл.85 от ЗСВ, и което е адресирано и до *** да упражни неговите именно законни правомощия, които му дава ЗСВ в разпоредбата на чл.106 т.5 пак от ЗСВ, а именно да свиква и ръководи Общо събрание на Съда. Доколкото се събраха и доказателства чрез днес представените и приетите, в частност Протокол под № 7 от дата 19.10.2017 г. за проведено такова Общо събрание на *** Апелативен съд София с включени в дневен ред по точки 10 и 11 въпроси, които са били поставени на обсъждане в заявлението, в което се съдържат според тъжителят и инкриминираните изрази за клевета и обида, са все действия, които могат да бъдат определени като служебни такива. Именно това е и според Съда – чрез входиране на заявление с конкретни искания в Регистратурата на Съда и чрез информиране на служебно табло, редът за иницииране евентуално упражняването на правомощия както на ***, така и за евентуално последващо свикване на Общо събрание *** от този съд и обсъждане на поставени въпроси. Друг разбира се и отделен и много значим е въпросът за използваните думи, изрази и изразни средства в такова заявление, включително и дали същите биха били от такова естество, че да съвместяват и осъществяването на изрази, които да съставляват по своето съдържание и естество клеветнически или обидни, за да могат да бъдат квалифицирани като състав на престъпление. Доколкото обаче Съдът приема, че подаването на Заявление е осъществено от ***при осъществяване на негови служебни действия и доколкото от съдържанието на заявлението не се извежда наличие на данни по делото и доказателства за престъпление от общ характер, за настоящата инстанция е налично основание за самостоятелно прекратяване за така образуваното производство по НЧХД № 4241/2018 г. на РС Пловдив – по чл.132 от Конституцията, доколкото и нормите на Конституцията съобразно чл.5 ал.2 от същата имат пряко и непосредствено действие и не е необходимо и налично основание, съобразно друг процесуален или материален закон, за да се прекрати съществуването на едно вече противозаконно водене на наказателно производство. По тези съображения Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на подсъдимия М.Г.В. за събиране на допълнителни доказателства във връзка с изясняване на допълнителни релевантни факти по настоящото НЧХД, а именно за изискване на заверени копия на писмени документи, изброени от т.1 до т.16 в депозираната молба.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.132 от Конституцията на Република България наказателното производство по НЧХД № 4241/2018 г. по описа на Районен съд Пловдив XVII н. с., обрaзувано по тъжба на Д.Г.Д. с ЕГН ********** против подсъдимия М.Г.В. с ЕГН ********** за престъпление по чл.148 ал.2 вр. ал.1 т.2 предл.2 и т.3 предл.1 вр. чл.147 ал.1 предл.1 от НК и по чл.148 ал.1 т.1 и т.3 вр. чл.146 ал.1 предл.1 от НК.

Определението за прекратяване на настоящото наказателно производство подлежи на обжалване в 15 - дневен срок от днес пред Окръжен съд Пловдив.

На основание чл.190 ал.1 от НПК ВЪЗЛАГА на частния тъжител Д.Г.Д. с ЕГН ********** да заплати на подсъдимия М.Г.В. с ЕГН **********   направените по делото разноски от подсъдимия в размер на 1828,50 /хиляда осемстотин двадесет и осем лева и петдесет стотинки/ лева.

АДВ. М.: Моля да ми бъде предадено копие от протокола от днешното съдебно заседание.

ПОДС. В.: Също моля на електронен адрес, да ми се изпрати копие от протокола.

Протоколът се изготви в С. З.

                   Заседанието се закри в 17.36 часа.

                                                                          

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                                     СЕКРЕТАР:   

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

М.Р.