П Р О Т О К О Л

 

град София

18.01.2020 година

 

СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, ХI НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На осемнадесети януари две хиляди и двадесета година в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б. В.

                                               

                                                         

ПРОКУРОР: А. К.

СЕКРЕТАР: А. К.

 

Сложи за разглеждане, докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на състава, НОХД № 185 по описа на СНС за 2020 година.

 

ПРОИЗВОДСТОВТО Е ПО РЕДА НА ГЛАВА 29 от НПК.

 

В хода на ДП № 92/2019 г. описа на СО при СП, пр.пр. № 1023/2019 г. на СП  между  обвиняемия Д. Й.D. I., ***  и СП е сключено споразумение за прекратяване на досъдебно производство спрямо него, което споразумение е подложено на разглеждано в днешното съдебно заседание по настоящото НОХД.

         

На поименното повикване в  13:00  часа се явиха:

За Специализирана прокуратура се явява прокурор А. К.

 

ОБВИНЯЕМИЯТ:

Д. Й.D. I. се явява лично, доведен от следствения арест на бул. „Г. М. Димитров“ № 42 и с адвокат Х. С. М. от АК – Г.

 

 В залата се явява В. Б., преводач от български на румънски език и обратно.

С оглед на това, че обвиняемият Д. Й. не владее български език, Съдът счете, че следва да му назначи преводач по делото, поради което и на основание чл. 395е от НПК

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ

НАЗНАЧАВА за преводач по делото В. Д. Б.

 

СНЕМА  самоличността на преводача.

 В. Д. Б. – родена на *** година, омъжена, неосъждана, с висше образование, без роднинска връзка с обвиняемия.

СЪДЪТ разясни на преводача наказателната отговорност по реда на чл. 290, ал. 2 от НК.

ПРЕВОДАЧЪТ: Ясна ми е отговорността по чл. 290, ал. 2 от НК. Обещавам да дам верен и точен превод.

 

         

СЪДЪТ докладва, че делото е образувано въз основа на внесено от СП споразумение за прекратяване на досъдебното производство.

 

СТАНОВИЩЕ НА СТРАНИТЕ ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

 

ПРОКУРОРЪТ:  Да се даде ход на делото.   

АДВОКАТ М. : Да се даде ход на делото.   

ОБВИНЯЕМИЯТ Д. Й.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ  намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА  ХОД  НА  ДЕЛОТО  

 

СНЕМА самоличност на обвиняемия:

Д. Й.D. I. – роден на *** г. в гр. Т. М., Р., румънец, румънски гражданин,  с висше образование, неосъждан, женен,  ***.

 

СЪДЪТ разясни на подсъдимия правата в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ Й.: Ясни са ми правата. Няма да правя отводи.

 

СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

АДВОКАТ М.: Нямам нови искания. Няма да правя отводи.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам нови искания. Няма да правя отводи.

 

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО.

 

Съдът предложи на страните следните промени в представеното споразумение:

1.     Да бъде определен „общ“ режим за изтърпяване на определеното общо

най-тежко наказание в размер на 8 месеца „лишаване от свобода“ на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС.

2.      Обвиняемият да заплати по сметка на ВСС сумата от 60.00 лв.

направени по делото разноски, представляващи възнаграждение на назначения в днешното съдебно заседание преводач.

 

ПРОКУРОР: Съгласен съм с предложените промени.

АДВОКАТ М.: Съгласен съм с предложените промени.

ОБВИНЯЕМИЯТ Й.: Разбирам в какво престъпление съм обвинен.

Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен с тях. Доброволно подписах споразумението. Съгласен съм с предложените промени.

 

На основание чл. 382, ал.6 от НПК, СЪДЪТ вписа в съдебния протокол текста на споразумението, ведно с направените промени, одобрени от всички страни.

 

С П О Р А З У М Е Н И Е

 

За прекратяване на досъдебното производство по чл.381 от НПК

            На 17.01.2020 г. в гр. София се сключи настоящото споразумение за прекратяване на досъдебно производство № 92/2019 год. по описа на СО при СП, пр.пр. № 1023/2019 год. на Специализирана прокуратура, между страните:

           1. А.Д.К. – прокурор при Специализирана прокуратура , наблюдаващ прокурор по досъдебно производство № 92/2019 год. по описа на СО при СП, пр.пр. № 1023/2019 год. на Специализирана прокуратура;

           2. Х.С.М. от АК – Г.  защитник на Д. Й. – D. I.,  ***, роден в Т. М., Р. – обвиняем по досъдебно производство № 92/2019 год. по описа на СО при СП, пр.пр. № 1023/2019 год. на Специализирана прокуратура, с адрес в Р. Р., неосъждан, с висше образование, женен ,работи.

І.  ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

           Настоящото споразумение има за цел прекратяване на досъдебно производство № 92/2019 год. по описа на СО при СП, пр.пр. № 1023/2019 год. на Специализирана прокуратура –по реда на чл.381 от НПК, само по отношение на обвиняемия Д. Й. – D. I.,  ***, роден в Т.М., Р. – обвиняем за извършено престъпление по чл. 321, ал.3, т.2, вр. с ал. 2  НК и престъпление по чл.211,вр.чл.209,ал.1,вр.чл.20,ал.2, вр.ал.1, вр.чл.18,ал.1 НК.

           II. СЪДЪРЖАНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

1.       Страните приемат за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемия Д. Й. – D. I.,  ***, роден в Т.М., Р. е извършил следното:

          -  За това, че от началото на 2018 г. и към настоящия момент на територията на Р. Б. и на територията на други държави участвал  в организирана престъпна група – структурирано трайно сдружение на повече от три лица  - Д. Й. – D. I.,  ***, роден в Т.М., Р., Д. Д. Г., с ЕГН ********** – участник и О. Т. С.O. T. S., роден  на *** г.в Р. – участник, както и други неустановени до момента лица, с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години, като групата е създадена с користна цел /получаване на доходи от престъпна дейност / и с цел да вършат престъпления по чл.211 НК, чл.213а НК и по чл.214  НК. 

  престъпление по чл.321, ал.3, т.2, връзка с ал.2 от НК.

На неустановена с точност дата в началото на месец април 2019 г. в гр. С., Р. Б. в съизвършителство с Д.Д.Г., с ЕГН **********  - извършител, О. Т. С.O. T. S., роден  на ***г. в Р. - извършител , с цел да набави имотна облага както за себе си, така и за другиго – Д.Д.Г., с ЕГН ********** - извършител, О. Т. С.O. T. S., роден  на ***г. в Р. - извършител, направил опит да възбуди заблуждение у Д. П. Н., Д. С. П. и А. Д. Д., като опитал да формира при проведени през м. април и май 2019 г. в гр.С. разговори у Д. П.  Н., Д. С. П. и А. Д. Д. неверни представи, че френските специални разузнавателни служби са изготвили специален доклад, касателно контрабандата на акцизни стоки без бандерол в Европа и Близкия Изток, с който доклад извършителите разполагат на магнитен и хартиен носител и в същия е записано, че  Д. С. П. и А. Д. Д. са причастни към тази контрабанда на акцизни стоки без бандерол в Европа и Близкия Изток, а така също и опитал да формира у същите лица неверни представи, че може да съдейства и посредничи пред френските специални разузнавателни служби, чрез негови познати, за да бъде прикрит и класифициран /засекретен/ горепосочения доклад и от него да бъдат премахнати имената и фактите, касателно Д. С. П. и А. Д. Д. и ще направи това срещу сумата от 12 000 000.00 евро, възлизаща на 23 469 960.00 лв., без тези обстоятелства да отговарят на обективната действителност, като поддържал така възбуденото заблуждение през м. април и май 2019 г., с което направил опит да причини  на Д. С. П. и А. Д. Д. имотна вреда 12 000 000.00 евро,възлизаща на 23 469 960.00 лв., като опита за измама е в особено големи размери, представлява особено тежък случай и опита за измама е останал недовършен, поради независещи от дееца причини.

-престъпление по чл.211,вр.чл.209,ал.1,вр.чл.20,ал.2, вр.ал.1, вр.чл.18,ал.1 НК

              2.Горепосочените престъпления от субективна страна са извършени при пряк умисъл.

          3. За деянието по чл. чл.321, ал.3, т.2, връзка с ал.2 от НК и на основание  чл.55,ал.1,т.1 НК, като се взеха предвид съдействието от страна на обв.Д. Й. за разкриване на обективната истина, както и усложнения му актуален семеен статус, страните се споразумяха на обвиняемия Д. Й. – D. I.,  CNP -***, роден в Т.М., Р. да бъде наложено наказание  от 8 /осем/ месеца лишаване от свобода, които да изтърпи ефективно, като се зачита времето от 18.05.2019г. до 18.01.2020г., през което обв.Д. Й. е бил задържан по реда на НПК и с мярка за неотклонение "задържане под стража“.

          4. За деянието по  чл.211,вр.чл.209,ал.1,вр.чл.20,ал.2, вр.ал.1, вр.чл.18,ал.1 НК и на основание  чл.55,ал.1,т.1 НК, като се взеха предвид съдействието от страна на обв.Д. Й. за разкриване на обективната истина, както и усложнения му актуален семеен статус, страните се споразумяха на обвиняемия Д. Й. – D. I.,  CNP -***, роден в Т.М., Р. да бъде наложено наказание  от 8 /осем/ месеца лишаване от свобода, които да изтърпи ефективно, като се зачита времето от 18.05.2019г. до 18.01.2020г., през което обв.Д. Й. е бил задържан по реда на НПК и с мярка за неотклонение "задържане под стража“.

          5. Определя по отношение на обв. Д. Й. – D. I.,  CNP -*** роден в Т.М., Р., едно общо наказание в размер на 8 /осем/ месеца лишаване от свобода, които да изтърпи ефективно, при първоначален „общ“ режим на основание чл. 57, ал. 1, т.3 от ЗИНЗС.

На основание чл. 59, ал. 1 от НК се зачита от така определеното общо най-тежко наказание, времето от 18.05.2019г. до 18.01.2020г., през което обв.Д. Й. е бил задържан по реда на НПК и с мярка за неотклонение "задържане под стража“.

          ІІІ. ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА И РАЗНОСКИ

          Към досъдебното производство са приобщавани веществени доказателства, които обаче са отделени по реда на чл.216,ал.1 НПК с нарочно постановление от дата 14.01.2020г. на Специализирана прокуратура в друго наказателно производство, което е продължило срещу О. Т. С.O. T. S., роден  на ***г. в Р. .

          Обв.Д. Й. се задържава да заплати по сметка на ВСС сумата от 60.00 лв. направени по делото разноски, представляващи възнаграждение на назначения в днешното съдебно заседание преводач.

          Споразумението се преведе от български на румънски език и обратно на обв. Д. Й. – D. I.,  CNP -***, роден в Т.М., Р. от преводача В. Д. Б. с ЕГН **********, като обвиняемия Д. Й. декларира,че му е преведено съдържанието на споразумението и е съгласен с отразените в него клаузи, за което се подписва.

Обв.Д. Й. декларира, че не желае писмен превод на настоящото споразумение и му е достатъчен само устния превод на същото, който е бил направен.

 

ПРОКУРОР:                              ЗАЩИТНИК:                             ОБВИНЯЕМ:

/А. К./                               /Х. М./                                 /Д. Й./

 

 

ПРЕВОДАЧ :

/В. Б./

 

 

СЪДЪТ, като взе предвид изявлението на обвиняемият намира, че представеното споразумение следва да бъде одобрено.

На първо място споразумението съдържа изискуемите по закон реквизити и престъплението, за което е повдигнато обвинение, позволява сключване на споразумение. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Определеното в споразумението наказание е в съответствие с целите по чл. 36 от НК. Споразумението не противоречи на закона и морала.

Предвид горното,

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото със съдържание, посочено по-горе.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по ДП № 92/2019 г. описа на СО при СП, пр.пр. № 1023/2019 г. на СП  за обвиняемия Д. Й. – D. I., CNP-***.

 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

Във връзка с Решение на ВСС по Протокол № 1 от заседание на временната комисия за изготвяне на указания, относно реда за събиране на разноските, присъдени в полза  на държавата, по влезли в сила съдебни актове, проведено на 26.03.2013 г., СЪДЪТ отправя към обвиняемия  Д. Й. покана доброволно да заплати разноските, чийто размер е конкретизиран в настоящия протокол и с който размер и вменено задължение за заплащане същият изразява съгласие. В случай, че разноските не бъдат заплатени доброволно, СЪДЪТ уведомява обвиняемия  Д. Й., че ще бъде издаден изпълнителен лист за събиране на разноските по принудителен ред.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                            

СЪДЪТ, като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемият  е прекратено, намира, че взетата спрямо него мярка за неотклонение следва да бъде отменена, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия Д. Й. – D. I., CNP-***.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

СЪДЪТ  счита, че следва да бъде определено възнаграждение в размер на 60 лв. на преводач В. Б., за явяване и превод в настоящото съдебно заседание, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ОПРЕДЕЛЯ  на В. Д. Б., преводач от български език на румънски и обратно, сумата от 60 лв. за явяване и осъществен превод в днешното съдебно заседание.

 

Съдебното заседание приключи в 13.45  часа.

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                        

                                                           СЕКРЕТАР: