Р Е Ш Е Н И Е

127

гр. Разград, 04.10.2021 г.

 

РАЗГРАДСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в открито съдебно заседание на петнадесети септември две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА РОБЕВА

с участието на секретаря Пламена Михайлова, като разгледа адм. дело № 160 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 40 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.   

Постъпила е жалба от Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ - Разград против Решение № РД-ОИ-40 от 08.06.2021 г., издадено от председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, в частта, в която е отказан достъп до документи, представляващи Приложение № 2 към договор № Д-5/11.12.2019 г., и частично до информацията по т. 3 от заявление вх. № ЗДОИ-2/12.05.2021 г. В жалбата се твърди, че решението в оспорената част е неправилно и незаконосъобразно, за което се излагат подробни писмени съображения. Иска се отказът да бъде отменен, като бъде предоставена поисканата обществена информация. Претендират се разноските по делото.

Ответникът оспорва жалбата като неоснователна и моли да бъде отхвърлена с присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованото лице „Строймонтаж“ ЕАД – Разград не ангажира становище по жалбата.

Разградският административен съд, като прецени събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

В Областно пътно управление – Разград е постъпило заявление вх.№ ЗДОИ-2/12.05.2021 г., с което жалбоподателят е поискал да получи информация за дейността на „Строймонтаж“ ЕАД - гр. Разград, както следва:

1.      Договор с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строителството на обект: „Основен ремонт на път III-4904/О. п. Разград - Кубрат/ - ж. п. гара Разград -/Разград -Дянково/ от км 0+000 до км 4+607, с обща дължина 4,607 км.

2.      Всички приложения към договора пo т. 1;

3.      Всички документи за изплатени суми по договора по т. 1.

С писмо изх. № 94-00-2080/19.05.2021 г. заявителят е уведомен, че на основание чл. 29, ал. 1 ЗДОИ следва да уточни предмета на исканата обществена информация в частта по т. 3 от заявлението.

С писмо вх. № 94-00-2116/21.05.2021г. заявителят е конкретизирал, че желае да получи следните документи:

        Фактури за платени суми;

        Платежни нареждания - банкови бордера;

        Кредитни и дебитни известия към фактура № . . .; 

        Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво на строежи на техническа инфраструктура (Приложение № 2 и 2а);

        Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15);.

        Допълнително споразумение/анекс към договор.

С оспореното в настоящото производство решение Решение № РД-ОИ-40 от 08.06.2021 г. ответникът е предоставил частичен достъп до поисканата информация. Отказал е достъп до документи, представляващи Приложение № 2 към договор № Д-5/11.12.2019 г., и частично до информацията по т. 3 от заявление вх. № ЗДОИ-2/12.05.2021 г. Мотивирал се е, че документите, представляващи приложение № 2 към Договор № Д-5/11.12.2019 г., а именно: списък на персонала, дипломи за висше образование, удостоверения от Камарата на строителите в България, свидетелства за съдимост, удостоверения за наличието или липсата на задължения по чл. 87, ал. 10 ДОПК, застрахователна полица „Професионална отговорност в проектирането и строителството“, декларация за техническо оборудване,  списък на строителство, идентично с предмета на поръчката и удостоверения за добро изпълнение нямат характер на обществена информация по смисъла на чл. 2 ЗДОИ. Същата обективно не може да послужи като основа за съставянето на мнение относно дейността на Агенцията, каквато е и основната цел на закона. Административният орган е приел, че поисканите документи не биха послужили на заявителя да си състави мнение относно дейността на Агенцията. Отделно от горното, същите касаят информация за трети лица, съдържат лични данни, чието разкриване е защитено от специален закон.

По отношение на т. 3 от заявлението административният орган е предоставил сканирано копие на Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво на строежи на техническата инфраструктура (Приложение № 2а) и копие на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15). Посочил е, че са издадени 3 броя фактури: Фактура № 8329/18.12.2020 г. на стойност 970 718,82 лв., която е платена на дата 30.12.2020 г., Фактура № 7701/26.05.2020 г. на стойност 463 227,18 лв., която е платена от акредитив, с нареждане за плащане по акредитив, на дата 09.07.2020 г., Фактура № 8163/05.08.2020 г. на стойност 1 336 772,82 лв., която е платена от акредитив, с нареждане за плащане по акредитив, на дата 11.08.2020 г. Уведомил е заявителя, че не няма регистрирани „кредитни и дебитни известия към фактура №...“ и няма сключено допълнително споразумение/анекс към договора. Но на основание чл. 37. ал. 1, т. 1 ЗДОИ е отказал представянето на платежните документи по т. 3 – фактури, платежни нареждания - банкови бордера, тъй като е счел, че са данъчна информация по смисъла на чл. 72, ал. 1 ДОПК, чието разкриване се реализира единствено по правилата на чл. 74 и чл. 75 ДОПК. Изложил е съображения, че чрез предоставяне на платежните документи на дружество „Строймонтаж“ ЕАД не се цели повишаване на прозрачността и отчетността на Агенцията във връзка с действия или бездействия на този конкретен държавен орган. Информацията съдържа данни за стопанската дейност на  търговеца, която представлява „търговска тайна“ по см. на § 1, т. 5 от ДР на ЗДОИ и не съществува надделяващ обществен интерес от разкриването й.

Въз основа на изложеното от фактическа страна, от правна страна Разградският административен съд намира следното:

Жалбата е допустима. Подадена е от надлежна страна, в законоустановения срок и срещу акт, подлежащ на съдебен контрол.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Административният акт е издаден от компетентен орган, има необходимата писмена форма и изискуемото от чл. 38 ЗДОИ съдържание, и при постановяването му не са нарушени съдопроизводствените правила.

Оспореният отказ е и материално законосъобразен. Правилно административният орган е отказал да предостави информацията, представляваща Приложение № 2 към договор № Д-5/11.12.2019 г. и частично по т. 3 от заявление вх. № ЗДОИ-2/12.05.2021 г. Документите, съставляващи приложение № 2 към договора, не са обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 ЗДОИ – такава, свързана с обществения живот в РБългария и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на Агенция „Пътна инфраструктура“. Тези документи не изхождат от АПИ и не могат да послужат като основание за формиране на мнение за дейността й. Наред с това, съдържат и лични данни, а съгласно чл. 2, ал. 5 ЗДОИ  този закон не се прилага за достъпа до лични данни.

Неоснователно е оплакването на жалбоподателя, че търсената информация целяла разкриване на корупция и злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на субектите. Посочените цели са относими в хипотеза на надделяващ обществен интерес по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗДОИ, но само ако информацията е обществена. След като документите по приложение № 2 не са обществена информация, тя не попада в обхвата на ЗДОИ и преценка за наличието на надделяващ обществен интерес не се дължи.

Що се касае до информацията по т. 3 от заявлението, съдът намира, че същата е била предоставена на заявителя. Ответникът е описал какви фактури са били издадени по договора, посочил е изплатените суми, датите и начина на плащане. При това не е бил длъжен да представя копия от материалните носители, удостоверяващи извършените плащания.

Предвид горното съдът констатира, че не са налице основания за отмяна на оспорения частичен отказ, поради което жалбата срещу него следва да бъде отхвърлена.

С оглед изхода на делото и на основание чл. 143, ал. 3 АПК в полза на ответника следва да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение, определено съгласно чл. 37 ЗПП във вр. с чл. 24 НЗПП,  в размера на 100 лв.

По изложените съображения Разградският административен съд

 

Р    Е    Ш    И    :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ - Разград против Решение № РД-ОИ-40 от 08.06.2021 г., издадено от председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, в частта, в която е отказан достъп до документи, представляващи Приложение № 2 към договор № Д-5/11.12.2019 г., и до информацията по т. 3 от заявление вх. № ЗДОИ-2/12.05.2021 г.

ОСЪЖДА Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ – Разград да заплати на Агенция „Пътна инфраструктура“ юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв.

Решението не подлежи на касационно оспорване.

 

                                          

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/