Моля, изчакайте
Електронни съдебни дела Република България

Достъп до Електронни съдебни дела

В портала имате възможност да прегледате електронните копия на Вашите съдебни дела, включително и да копирате различни документи, съдържащи се във Вашето дело. Чрез портала са достъпни делата само на съдилищата, технически свързани с портала. Списък на свързаните до момента с портала съдилища Информация за данните, съдържащи се в електронното дело, може да видите в раздел "Помощ".

Достъп до конкретно електронно дело в системата могат да получат единствено страните и техните представители (определени по силата на закона или чрез упълномощаване), но само след тяхното изрично писмено волеизявление. Достъпът се управлява (разрешава, променя или спира) от компетентния за съответното дело съд, чрез попълване и подаване на писмено искане за това.

Достъпът в системата се осъществява с помощта на потребителски профил, защитен с потребителско име, представляващо Вашия адрес на електронна поща и парола. Веднъж създаден, този профил се използва за всички Ваши настоящи и бъдещи дела, независимо от това кой съд е компетентен да ги разгледа.

За да бъде създаден Ваш собствен профил за достъп в системата, е необходима регистрация в портала (редът за извършване на регистрация може да видите в Правилата за достъп до електронни дела). Регистрацията се извършва на място в някое от съдилищата, свързани с портала, чрез еднократно попълване на писмено заявление.

Системата дава възможност и за автоматично уведомяване на електронна поща при извършване на определени процесуални действия, като например Електронно призоваване. За получаване на електронни призовки и съобщения чрез системата е необходимо изричното писмено съгласие на лицето, изразено чрез попълване на писмено заявление на място в компетентния съд по съответното дело.

Моля да имате предвид, че през портала са достъпни само данни и документи, изпратени и заредени в системата от съответния съд, компетентен по Вашето дело. Ако има пропуски или неточности, моля да потърсите съдействие там.