Единен портал за електронно правосъдие

Единният портал за електронно правосъдие е електронна база данни на съдебните дела, разглеждани от всички районни, окръжни, административни, военни, апелативни и върховни съдилища в Република България. В оптимизирания Единен портал за електронно правосъдие имате възможност да прегледате основна информация за всички съдебни дела със свободен публичен достъп.

ЕПЕП предоставя възможност за регистриран достъп на пълната електронна папка на Вашите съдебни дела, включително и всички съдържащи се в делото на съда документи. Достъпът до Вашето електронно дело се разрешава от съда след подаване на Заявление от Вас или Ваш процесуален представител.

Достъп до конкретно електронно дело в системата могат да получат единствено страните и техните представители (определени по силата на закона или чрез упълномощаване) само след тяхното изрично волеизявление.

Достъпът се осъществява през потребителски профил. Веднъж създаден, този профил се използва за всички Ваши настоящи и бъдещи дела, независимо от това кой съд е компетентен да ги разгледа. За да бъде създаден Ваш собствен профил за достъп в системата, е необходима регистрация в портала. Можете да се регистрирате ТУК.

Какво ново в Портала?

Нова визия. Обновеният портал предлага на потребителите нова визия с разширени функционалности, по-удобна навигация и оптимизирана организация на електронното дело за удобство на потребителя.

Нови възможности за достъп за нерегистриран потребител. Всеки потребител на ЕПЕП, с нерегистриран достъп има възможност да прегледа и изтегли обезличени файлове на постановени съдебни актове.

Нови електронни услуги за е-правосъдие. Порталът предоставя нови възможности за извършване на процесуални действия и искания за удостоверителни изявления в електронна форма чрез електронни услуги за гражданите и бизнеса – иницииране на съдебни дела, подаване на документи по образувани съдебни дела, връчване на книжа на граждани, адвокати и лицата по чл. 50, ал. 5 и чл. 52 от ГПК по изцяло електронен път с вградена услуга за удостоверяване на точно време на връчване, електронни разплащания през виртуален ПОС терминал и др. Информация за съдилищата, пред които можете да извършвате процесуални действия можете да намерите в секция Съдилища.

Нови възможности за идентификация. Потребителите достъпват оптимизирания Портал чрез Квалифицирано удостоверение за електронен подпис (КУКЕП). Повече информация за сертифицираните доставчици на удостоверителни услуги можете да откриете на официалната страница на Комисията за регулиране на съобщения.

За да бъде създаден Ваш профил за достъп в системата, е необходима регистрация в портала.
Нямате регистрация в ЕПЕП? Регистрирайте се бързо и лесно тук.
Имате проблем с регистрацията на профил? Потърсете помощ в секция Често задавани въпроси.

Управление на достъпите с КЕП. Порталът предоставя възможност едно лице да има възможност да достъпва профила си с различна роля. Разграничение се прави между физически (граждани, адвокати и други лица, участващи в дела) и юридически лица (всички лица по чл. 50 и чл. 52 ГПК).
Моля да имате предвид, че през Портала са достъпни само данни и документи, изпратени за публикуване от системата от съответния съд компетентен по Вашето дело. Ако има пропуски или неточности, моля да потърсите съдействие от съответния съд.