Обратна връзка

Моля да имате предвид, че през портала са достъпни само дела и документи, изпратени и заредени в базата данни от съдилищата. Ако има пропуски или неточности, моля да потърсите съдействие от съответния съд, компетентен по Вашето дело. Към нас може да се обръщате по повод технически проблеми, свързани с бързодействието, работоспособността, удобството и начина на използване на системата.